Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.


Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия


1 2 3 4 10 »