Практически целесъобразна мярка при прилагането на МСФО 16


Съгласно чл. 62 от Закона за независим финансов одит


Регламент (ЕС) 2021/25 на Комисията от 13 януари 2021 за изменение на МСС 39 и МСФО 4, 7, 9 и 16


Тълкувателно съобщение на Комисията относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, изготвени в съответствие европейския единен електронен формат


1 2 3 4 12 »