С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 н


С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002...


Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 30 април сл...


С промените в ЗОДФЛ и ЗКПО, в сила от 01-01-2017, се въвежда  възможност за корекция на вече подадените данъчни декларации от фирми и физически лица. Веднъж годишно може да се подават коригиращи


В ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г са публикувани промени в Търговския закон 1.    Въвеждат се допълнителни изисквания към формата на определени решения на общото събрание, съответно едноли...


1 2 3 4 7 »