Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.


Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия


Държавен вестник, бр. 15 от 19 февруари е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.). С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 се внасят промени в СС 17 Лизинг.


1 2 3 4 10 »