Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит


Практически целесъобразна мярка при прилагането на МСФО 16


Съгласно чл. 62 от Закона за независим финансов одит


1 2 3 4 12 »