Изменение на МСС 16, 37 и 41 и МСФО 1, 3 и 9 от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018—2020 г.

25/07/2021

На 07 юли 2021 е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 година за изменение на МСС 16, 37 и 41 и МСФО 1, 3 и 9.

Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018—2020 г. Целта на годишните подобрения е да се оптимизира и разясни прилагането на съществуващите стандарти. С тези изменения се предоставят допълнителни разяснения с цел по-последователно прилагане на стандартите или се актуализират позоваванията.

Измененията се прилагат за годишните отчетни периоди, започващи на 1 януари 2022 г или след тази дата. Разрешено е по-ранно прилагане.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2021/1080  може да намерите тук.