Изменение на МСФО 17

25/09/2022

На 09 септември 2022 е публикуван Регламент (ЕС) 2022/1491 на Комисията от 8 септември 2022 година за изменение на Международен  стандарт за финансово отчитане 17

Дружествата може да прилагат изменението по член 1 само при прилагането за първи път на МСФО 17 Застрахователни договори и МСФО 9 Финансови инструменти.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2022/1491 може да намерите тук.