Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

24/02/2019


Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

На 08-02-2019 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2019/237 на Комисията от 8 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти във връзка с Международен счетоводен стандарт 28

Предприятията прилагат измененията най-късно от началната дата на първата си финансова година, започваща на 1 януари 2019 г. или след това.

Пълния текст на регламента може да видите тук :