Изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации

30/04/2020

На 21 април 2020 г. е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/551 НА КОМИСИЯТА, с който се приемат изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации.
Изменят се параграф 3, дефиницията на понятието „бизнес, стопанска дейност“ в приложение А, както и параграфи Б7 — Б9, Б11 и Б12. Добавят се параграфи 64П, Б7А—Б7В, Б8А и Б12А— Б12Г и се вмъкват заглавия над параграфи Б7А, Б8 и Б12. Параграф Б10 се заличава. 
Дружествата прилагат измененията по член 1 най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2020 г. или след тази дата. 


Пълният текст на Регламента може да намерите тук