Изменения на МСФО 3, МСФО 11, МСС 12, МСС 23

29/05/2019

На 14-03-2019 г. е публикуван егламент (ЕС) 2019/412 на Комисията от 14 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 12 и 23 и международни стандарти за финансово отчитане 3 и 11

Всяко предприятие прилага измененията, най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2019 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане.

Пълния текст на регламента може да видите тук :