Изменения на Международен счетоводен стандарт 19 Доходи на наети лица

29/05/2019

На 13-03-2019 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2019/402 на Комисията от 13 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 19
Дружествата прилагат посочените  изменения най-късно от началната дата на първата си финансова година, започваща на 1 януари 2019 г. или след това.
Пълния текст на регламента може да видите тук :