Промяна на МСФО 16 във връзка с COVID-19

12/10/2020

На 12.10.2020 е публикувана промяна на МСФО 16 във връзка третирането на получените или предоставени отстъпки по наеми породени от COVID-19

С изменението на МСФО 16 на лизингополучателите (но не и на лизингодателите) се предоставя практически целесъобразната мярка, ако пожелаят, да не оценяват дали отстъпката по наем представлява изменение на лизинговия договор или не, при спазването на определени  изисквания. 

Лизингополучателите, които са избрали тази възможност,  следва да отчетат промяната  на лизинговите плащания в резултат на направената  отстъпка по същия начин, по  който би бил приложен стандартът, ако промяната не се третира като изменение на лизинговия договор (обикновено по реда на променливи лизингови плащания).

Отстъпките по наем могат да приемат различна форма,  като например опрощаване или намаляване на наемни вноски, отсрочване на наемни вноски  и др. 

Пълния текст на изменението може да намерите тук