Промени в СС 17 Лизинг

19/02/2019

В Държавен вестник, бр. 15 от 19 февруари е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.). С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 се внасят промени в СС 17 Лизинг. Промените са във връзка с влизането в сила на МСФО 16 Лизинг и отчитането на лизинга при данъчното облагане.
Съгласно ЗКПО  в сила от 01 Януари 2019, счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели, не се признават за данъчни цели. За данъчни цели се признават разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 Лизинг по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг.