Тълкувателно съобщение на Европейската Комисия

10/11/2020

На 10 ноември 2020 е публикувано Тълкувателно съобщение на Комисията относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, включени в годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) 2020/C 379/01

Целта на тълкувателното съобщение е да бъдат изяснени някои действащи разпоредби на правото на Съюза относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията (Регламент за европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ). 
Изявленията и становищата, представени в този документ, отразяват гледната точка на Европейската комисия. Съгласно Договора за функционирането на ЕС Съдът е единствено компетентен да тълкува актовете на институциите на Европейския съюз.

Пълния текст на съобщението може да намерите тук