Съгласно чл. 62 от Закона за независим финансов одит


Тълкувателно съобщение на Комисията относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, изготвени в съответствие европейския единен електронен формат


С Регламент (ЕС) № 2020/1434 от 9 октомври 2020 г е публикувана промяна на МСФО 16 във връзка третирането на получените или предоставени отстъпки по наеми породени от COVID-19


Относно наемните отстъпки по сключени лизингови договори


Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


1 2 3 4 11 »