Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.


Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия