Държавен вестник, бр. 15 от 19 февруари е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.). С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 се внасят промени в СС 17 Лизинг.


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/400 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/519 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с КРМСФО 22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/498 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/289 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 2


« 1 2 3 4 5 6 7 8 13 »