Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.


Изменения на МСС 28 Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия


Държавен вестник, бр. 15 от 19 февруари е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.). С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 се внасят промени в СС 17 Лизинг.


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/400 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/498 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 9


« 1 2 3 4 5 6 7 8 13 »