• Одит
 • Данъчни консултации
 • Бизнес консултации
 • Административни процедури
 • Дю дилиджънс

Одит

Предлаганите от нас одиторски услуги са базирани изцяло на международните одиторски стандарти и разпространените добри практики и като цяло могат да се разделят на:

 • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, базиран на следните етапи:  
  • Придобиване на познания за бизнеса, който се одитира, както по отношение на   неговото външно влияние и вътрешната му организация, така и по отношение на основните стопански рискове;
  • Оценяване на риска за съществени пропуски, грешки и недостатъци; тестване ефективността на вътрешните контроли за предотвратяване на тези рискове;
  • Избиране на подходящи процедури за получаване на доказателства за съществени твърдения за вярност във финансовите отчети;
  • Сформиране на становище и отчитане, базирано на Международните одиторски стандарти и приложимите закони. 
 • Договорени одиторски процедури;
 • Компилиране на счетоводна информация, анализи;
 • Консолидиране;
 • Вътрешно фирмен одит.

 

Предлаганите от нас процедури имат за цел да помогнат на клиентите да идентифицират съществуващия бизнес риск, да набележат насоки за неговото управление, да определят проблемните области и да разкрият скритите възможности на отделния бизнес. Това в крайна сметка води да повишена ефективност и позволява на клиентите ни да се съсредоточат върху развитието на основния си бизнес.

Данъчни консултации

Eдна ефективна и навременна данъчна консултация или подходящо данъчно планиране, биха могли не само да оптимизират разходите за данъци, но и да дадат реално предимство пред конкурентния бизнес. Базирайки се на тази философия и при спазването на всички регулаторни режими ние предлагаме консултации и изготвяне на становища относно данъчното законодателство и неговото ефективно прилагане.

Съветите относно ефектите на преките и косвени данъци, както и възможните проявления върху бизнеса на нашите клиенти могат да се определят в следните направления :

 • Данъчно планиране
 • Корпоративни данъци
 • Лични данъци
 • Местни данъци и такси
 • Трансферно ценообразуване
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти
 • Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • Митнически процедури
 • Акцизи и акцизни складове

 

В НИБОС, ние непрекъснато следим промените в местното данъчно законодателство и приложимите стандарти, в едно с разпространените добри бизнес практики. При необходимост може своевременно да ви информираме за важни за конкретния бизнес изменения и да предлагаме ефективни начини за управлението му.

Бизнес консултации

Големите потоци от налична информация нерядко могат да объркат и подведат дори и подготвени менажери. Ние можем да ви помогнем с нашите професионални съвети в областите на :

 • Стартиращ бизнес
 • Преструктуриране; подобряване на корпоративната структура; усвояване на нови модели на управление
 • Прогнозиране; бюджетиране и планиране; изготвяне на бизнес планове
 • Оптимизиране планирането и разходването на корпоративните ресурси
 • Цялостно управление на корпоративните дейности и бизнес връзки
 • Корпоративни анализи
 • Изготвяне на правни и финансово-икономически анализи за състоянието на клиента
 • Внедряване на подходящи корпоративни информационни системи
 • Контрол на взаимоотношенията с клиенти и участие в ключови преговори
 • Сливания и придобивания

 

Нашите съвети, ще ви помогнат да вземете информирани решения и да ефективно да подобрите процесите на управление във вашия бизнес.

Административни процедури

С оглед на по гъвкавото управление на вашия бизнес, можем да предложим редица услуги, които да ви помогнат в ориентирането на административните процедури.

 • осигуряване на административен адрес
 • on-line банкиране
 • данъчни документи и удостоверения
 • деклариране пред БНБ
 • изготвяне на договори и други документи
 • търговски и данъчни регистрации и пререгистрации  

Дю дилиджънс

Подходящо разбиране на набелязания бизнес, неговите дейности, пазарите му и неговите основни двигатели е от първостепенна важност за правилното изпълнение на  дю дилиджънс анализа. Предоставяните консултантски услуги при сделки могат най общо да се разделят на

 • Финансов и данъчен дю дилиджънс. Преглед на дейността и финансовите резултати на изминали периоди на дадения бизнес, както и неговите бъдещи перспективи. Това спомага за правилната оценка  на прогнозите, както и за определянето на проблемите, които биха оказали влияние върху бъдещото представяне на бизнеса.
 • Дю дилиджънс иницииран от дружеството. Основните ползи за дружеството включват както възможността за разкриване на значими проблеми в ранна фаза, така и добавяне на достоверност към фактите, цифрите и информацията предоставена в официалните отчети и представяния.
 • Търговски Дю дилиджънс. Бъдещите приходи на всеки бизнес са значително повлияни от пазарната му среда, и търговския дю дилиджънс се е превърнал в значима част в процеса на вземане на решения. Той осигурява солиден поглед на настоящата позиция и бъдещите проспекти на дружеството чрез пълен анализ и оценка на търговската и пазарна динамика, заобикаляща бизнеса.
 • Оперативен Дю дилиджънс. Осигурява преглед на бизнес операциите на дружество, като оценява неговите действителни и прогнозирани оперативни възможности и ценова база, за да определи дали дружеството може да осъществи своя бизнес план. Процеса може да идентифицира възможности за оперативно подобрение, да пресметне разходите за подобрението, и да развие план за осъществяването на ползите от него.