Доклад за прозрачност 2023

30/01/2024

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 30 април след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес.

ДОКЛАДА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ за 2023г. може да изтеглите от тук :