Изменение на МСС 12

13/11/2023

На 23 май 2023 г. Съветът по Международните счетоводни стандарти (СМСС) издаде изменения на Международен счетоводен стандарт 12 Данъци върху дохода (МСС 12). С тези изменения бе въведено временно изключение от задължението за осчетоводяване на отсрочените данъци, произтичащи от въвеждането на примерните правила на ОИСР от втори стълб, както и целенасочени оповестявания за засегнатите предприятия.
Временното изключение трябва да започне да се прилага веднага след издаването на посочените изменения от СМСС и с обратна сила в съответствие с Международен счетоводен стандарт 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (МСС 8).
 Изискванията за оповестяване трябва да се прилагат за годишните отчетни периоди, започващи на 1 януари 2023 г. или след тази дата. Дружествата не са длъжни да прилагат изискванията за оповестяване в междинните финансови отчети за междинните периоди, завършващи на 31 декември 2023 г. или преди тази дата.
Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2468 може да намерите тук :