Публикуване на МСФО 17 и консолидиран вариант на МСС/МСФО

30/09/2023

Регламент (ЕО) № 1126/2008 е бил изменян многократно. С цел законодателството на Съюза за международните счетоводни стандарти да се опрости и с оглед на яснотата и прозрачността е целесъобразно посоченият регламент да бъде заменен. Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва e отменен.

С Регламен 2023/1803 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2023 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета са приети се международните счетоводни стандарти, съдържащи се в приложението. 

Пълният текст можете да намерите тук