Условия за ползване

Информацията, съдържаща се и достъпна на този сайт има за цел да предложи на потребителя обща информация от принципен характер и не следва да се разглежда като конкретен професионален съвет и/или консултация, и/или изследване по разглежданите правни, данъчни, счетоводни, финансови, корпоративни и каквито и да било други въпроси, нито като оферта или предложение за сключване на договор с потребителя.

Нибос ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на публикуваната върху сайта информация по какъвто и да било начин, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на нея.

Поради естеството на електронните комуникационни процеси, Нибос ЕООД не гарантира, че този уеб сайт ще бъде непрекъснат, безпроблемен, без грешки, без пропуски или без вируси. Поради това информацията се предоставя "така, както е" без гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително точност, навременност и пълнота.

В случай, че потребителят се нуждае от конкретен професионален съвет или съдействие, следва да се обърне към Нибос ЕООД с конкретно запитване и дружеството ще му предостави исканото професионално съдействие съобразно възникналата специфична хипотеза и относимото към нея законодателство.

Нибос ЕООД не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други сайтове, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях. Нибос ЕООД не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от сайтовете, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица и Нибос ЕООД не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

Потребителят на информацията в сайта е длъжен предварително да поиска писменото съгласие на Нибос ЕООД, преди да копира и възпроизвежда публично, използва по друг начин, видоизменя, интерпретира или реферира към публикациите в този сайт и/или към името на Нибос ЕООД във връзка с тези публикации.

Ние може да преразгледаме тези Условия за ползване по всяко време по свое усмотрение, като публикуваме такива ревизирани Условия за ползване на линка за Условията за ползване (т.е. тази уеб страница, която разглеждате в момента) или на друго място в този уеб сайт. Такива ревизии ще бъдат ефективни за потребителите, от момента на публикуване, освен ако друго изрично е посочено от нас. Отговорността е на потребителите  да се запознаят с всички такива ревизирани Условия за ползване чрез проверка на тази уеб страница. Ако продължи използването на този уеб сайт след промени в тези Условия за ползване, това означава съгласие с променените условия за ползване.