Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит


Практически целесъобразна мярка при прилагането на МСФО 16